Ochrona pracowników w polskim prawie pracy

Ochrona pracowników w polskim prawie pracy

W Polsce głównymi źródłami prawa pracy są prawo międzynarodowe, prawo UE i prawo krajowe.

W kraju głównym źródłem jest Kodeks pracy oraz szereg innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu, które bardziej szczegółowo regulują różne aspekty zatrudnienia, takie jak układy zbiorowe pracy i inne układy zbiorowe oraz regulacje określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Kodeks pracy chroni pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Kodeks wyróżnia kilka typów pracowników, którzy są szczególnie chronieni przykładowo pracownica będąca w ciąży nie może zostać zwolniona i pracować w godzinach nadliczbowych, w nocy, poza stałym miejscem pracy lub w systemie zmianowym bez jej uprzedniej zgody. Kolejną grupą chronioną przed wypowiedzeniem są pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny w ciągu czterech lat lub działacze związkowi w trakcie pełnienia swoich funkcji, wymagana jest zgoda na rozwiązanie zarządu organizacji związkowej. Ponadto pracodawca nie może wypowiedzieć umowy z pracownikiem, który jest nieobecny z uzasadnionych przyczyn z powodu urlopu lub choroby. Kodeks pracy chroni również pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim oraz młodocianych w wieku od 16 do 18 lat.

Należy zauważyć, że niektóre zawody jak przykładowo nauczyciele czy górnicy podlegają szczególnym zasadom i przywilejom wynikającym z przepisów branżowych. Polskie prawo wymaga zawarcia umowy o pracę na piśmie.

Jeżeli umowa nie zostanie zawarta w takiej formie, pracodawca musi potwierdzić na piśmie podstawowe warunki zatrudnienia takie jak wynagrodzenie, stanowisko pracy, miejsce pracy, czas pracy i termin rozpoczęcia zatrudnienia. Umowa pisemna powinna być podpisana przed podjęciem pracy, w przeciwnym razie pracodawca może zostać zatrzymany zobligowany do zapłacenia grzywny. Pracodawca musi również przekazać pracownikowi dodatkowe pisemne informacje o niektórych ogólnych warunkach pracy, takich jak długość dnia i tygodnia pracy, częstotliwość i sposób wypłaty wynagrodzenia, długość corocznego urlopu. Pracodawca, który ma wątpliwości co do zagadnień prawnych może potrzebny być adwokat prawa pracy.