Konsekwencje karne prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości

Konsekwencje karne prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu są bardzo surowe. Kierowca prowadzący pojazd w stanie nietrzeźwości popełnia wykroczenie bądź przestępstwo. Nieodpowiedzialne zachowanie w najlepszym przypadku może zostać ukarany grzywną, a w najgorszym – pozbawieniem wolności oraz wydaniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Jazda po alkoholu a przepisy prawa

Na wstępie zaznaczymy, iż jazda po spożyciu alkoholu traktowana jest jako wykroczenie, natomiast prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, czyli pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków jest przestępstwem, do którego odnosi się art. 178a §1 k.k., którego treść brzmi następująco: “(…) kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości karane jest:

  • grzywną, która w świetle Kodeksu karnego wymierzana jest w stawkach dziennych w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie 1 stawka dzienna nie może być mniejsza niż 10 zł i większa niż 2000 zł. Wysokość grzywny uzależniona jest od indywidualnej sytuacji majątkowej skazanego;
  • ograniczeniem wolności od miesiąca do 2 lat, na rzecz obowiązkowego wykonywania prac społecznych lub potrąceniu pewnej kwoty z wynagrodzenia;
  • pozbawieniem wolności do lat 2;
  • odebraniem dokumentu prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat;
  • świadczeniem pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej w wysokości od 5 000 do 60 000 zł.

Kara pozbawienia wolności może zostać odpowiednio zwiększona w przypadku kierowców skazanych wcześniej prawomocnym wyrokiem za jazdę pod wypływem alkoholu oraz osób, które pomimo obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i braku ważnego prawa jazdy zdecydowały się na jazdę samochodem. W takich sytuacjach, kara pozbawienia wolności wynosi od 3 miesięcy do 5 lat.

Przeczytaj o tym na https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/art-178a-kodeksu-karnego/.